Privacystatement

Privacyregels

B&B Little Creek, respecteert de privacy van haar gasten en bezoekers van de website. Om uitvoering te geven aan de exploitatie van de B&B is het nodig persoonsgegevens te verzamelen. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en verwerkt om aan de door u gevraagde diensten te kunnen voldoen. Bij het gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens waarborgt B&B Little Creek de privacy van haar gast en neemt zij de wet- en regelgeving volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht. B&B Little Creek vindt het belangrijk om heldere regels te geven omtrent het gebruik van de persoonsgegevens die zij verkrijgt. Bovendien worden de persoonsgegevens slechts gebruikt en verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn. Deze regels zijn vastgelegd in deze privacy verklaring. Indien B&B Little Creek deze privacy verklaring wijzigt, zal zij de gast hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verkregen en verwerkt?

B&B Little Creek verwerkt de volgende persoonsgegevens die door de gebruiker of gast zijn aangebracht door middel van het invullen van het contactformulier, boekingen rechtstreeks bij de host, bij touroperators of via e-mailcorrespondentie:

Naam

Adresgegevens

Gegevens medereiziger(s)

Telefoonnummer

E-mailadres

Foto & Film

Uitsluitend met toestemming van de gast kunnen foto's en video's worden gemaakt voor publicatie op de website www.littlecreek.nl en www.littlecreek.de en direct gerelateerde websites van enkele touroperators. Bij beeltenissen van kinderen zal altijd vooraf (schriftelijk) toestemming van de ouders of voogd moeten worden gegeven. Foto's en video's worden uitsluitend gebruikt voor de van toepassing zijnde doeleinden.

Waarom heeft B&B Little Creek deze persoonsgegevens nodig?

B&B Little Creek heeft persoonsgegevens nodig om gebruikers en gasten te contacteren of informeren, teneinde haar dienstverlening optimaal te kunnen verrichten. Het contact kan plaatsvinden via e-mail, post, telefoon, via social media, via websites van touroperators of via nieuwsbrieven.

Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens nog meer gebruikt en verwerkt?

Promotie- en marketingactiviteiten uitsluitend voor bekendmaking van activiteiten of het informeren van de gast.

Administratieve verplichtingen aan instanties.

Hoe lang bewaart B&B Little Creek persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn.

Wat zijn de rechten van de gast?

De gast gaat akkoord met het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens door B&B Little Creek. De gast kan B&B Little Creek verzoeken om klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn. B&B Little Creek zal de gast zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een eventuele acceptatie zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Hoe beschermt B&B Little Creek persoonsgegevens?

B&B Little Creek treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen opdat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging worden tegengegaan. Bij twijfel aan de beveiliging, bij aanwijzingen van misbruik van jouw persoonsgegevens, of voor meer informatie omtrent de beveiliging van persoonsgegevens kan contact opgenomen met:

B&B Little Creek

Hogezoom 95

4325 CC Renesse

E-mail: info@littlecreek.nl